25 févr. 2013

First Chinese song !

Sur la mélodie de Frère Jacques !

liàng zhī lǎo hǔ

liàng zhī lǎo hǔ x2
两只老虎
pǎo de kuài x2
跑得快
yì zhī méi yǒu yǎnjing7
一只没有眼睛
yì zhī méi yǒu ěr duo
一只没有耳朵
zhēn qí guài x2
真奇怪


Two tigers
Run fast
One has no eyes
One has no ears
It is strange

Maxime, nǐ huì chànggē ma?
Maxime, 你会唱歌吗?

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire